BỘ PHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điện thoại: 0946829727

Email: buihangna@gmail.com

Nhiệm vụ:

 - Tuyển sinh đào tạo SĐH;

- Thời khóa biểu, tổ chức đào SĐH;

- Tổ chức thi đầu vào, kết thúc học phần, bảo vệ luận văn cho HV cao học;

- Tổ chức khai giảng, bế giảng đối với các khóa đào tạo SĐH;

- Quản lý hồ sơ liên quan đến đào tạo SĐH;


 


BỘ PHẬN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Điện thoại: 0915912121

Email: tranngoctruong51@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Thời khóa biểu;

- Phân công phòng học (Phòng LT);

- Lịch thi;

- Đăng ký học phần, rút học phần của sinh viên ĐH, CĐ chính quy;

- Xác nhận giờ giảng dạy của giảng viên;


 

Điện thoại: 0943478589  

Email: tranthiquynhtrang260189@gmail.com

  Nhiệm vụ:
 - Xử lý thông tin:
      + Hệ Đại học

      + Hệ Đại học liên thông

Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo của Phòng


 

Điện thoại: 0912448829  

Email: haiktv2510@gmail.com

  Nhiệm vụ:
 - Quản lý đào tạo trình độ CĐ, SV Lào và cử tuyển
 - Thống kê hoạt động giám sát đào tạo
 - Tham gia công tác tuyển sinh

 

  Email: 
  Nhiệm vụ:
 - Tham gia phối hợp liên hệ thực tập, kế hoạch thực tập cho SV chính quy
 - Tham gia các hoạt động thanh tra, giám sát đào tạo chính quy
 - Tham gia công tác tuyển sinh

 

  Email: loint.skv@gmail.com
  Nhiệm vụ:
 - Quản lý sổ điểm và cấp bảng điểm kết quả học tập cho sinh viên
 - Xác minh văn bằng, chứng chỉ 
 - Tiếp nhận các loại đơn từ, kiến nghị, đề nghị của sinh viên 
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO HỆ VLVH

 

  Email: duonghailong91@gmail.com
  Nhiệm vụ:
 - Thực hiện công tác tuyển sinh hệ VLVH
 - Quản lý toàn bộ hoạt động của các lớp hệ VLVH

 

  Email: 
  Nhiệm vụ:
 - Thực hiện công tác tuyển sinh hệ VLVH
 - Quản lý toàn bộ hoạt động của các lớp hệ VLVH
BỘ PHẬN TUYỂN SINH

 

  Email: hatrangskv@gmail.com
  Nhiệm vụ:
 - Phụ trách tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy
 - Hướng dẫn nghiệp vụ tuyển sinh

 

  Email: tuananh.pvcmt@gmail.com
  Nhiệm vụ:
 - Phụ trách tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy
  - Phụ trách tuyển sinh sinh viên Lào    

 

Điện thoại: 0979681724  

Email: lethanhtuoi@gmail.com

  Nhiệm vụ:
 - Phụ trách tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy
  - Phụ trách, hướng dẫn nghiệp vụ tuyển sinh
- Thực hiện báo cáo công tác tuyển sinh