Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tầng 2 - Tòa nhà Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ và Thư viện

Điện thoại: (0238) 8 651 052