CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Chức năng:

          Phòng Đào tạo là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo trong từng giai đoạn; Tổ chức tuyển sinh; Xây dựng kế hoạch đào tạo và giám sát quá trình tổ chức thực hiện; Chủ trì phối hợp với các khoa phát triển cơ cấu ngành/nghề, bậc học, loại hình, chương trình, giáo trình, nội dung đào tạo; Quản lý hồ sơ và cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ đào tạo; Tư vấn học tập, du học và nâng cao nghề nghiệp cho sinh viên, học viên.  

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển hình thức và trình độ đào tạo theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển sinh và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác tuyển sinh đối với các hình thức và trình độ đào tạo;

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các hình thức và trình độ đào tạo;

4. Phối hợp với các khoa mời giảng viên giảng dạy sau đại học; Tổ chức quản lý và thực hiện các thủ tục khai giảng, bảo vệ luận văn, bế giảng các lớp sau đại học theo quy định.

5. Chủ trì thực hiện thẩm định các điều kiện mở mã ngành mới; điều chỉnh, bãi bỏ những ngành, nghề không phù hợp để tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường quyết định;

6. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định nội bộ về công tác đào tạo, chế độ làm việc của giảng viên trên cơ sở kết luận của hội nghị cán bộ, viên chức và các hội đồng tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt, đồng thời giám sát quá trình thực hiện;

7. Phối hợp với Khoa Sư phạm kỹ thuật xây dựng kế hoạch và tổ chức hội giảng, hội thi tay nghề đối với giảng viên; thi học sinh giỏi đối với sinh viên;

8. Soạn thảo các biểu mẫu quản lý quá trình đào tạo, hướng dẫn theo dõi việc thực hiện;

9. Thực hiện việc quản lý và cấp phát các loại văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ đào tạo cho học viên, sinh viên theo quy định;

10. Theo dõi, nghiệm thu khối lượng giảng dạy và các hoạt động phục vụ giảng dạy; xác nhận khối lượng giảng dạy cho giảng viên;

11. Tham gia tư vấn ký kết và giám sát, nghiệm thu hợp đồng liên kết đào tạo chính quy, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng;

12. Chủ trì trong việc phát triển chương trình, giáo trình, xây dựng và biên soạn chương trình môn học;

13. Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng và tổng kết công tác đào tạo hằng năm;

14. Nghiên cứu đề xuất kế hoạch phát triển cơ sở liên kết đào tạo; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo vừa làm vừa học phù hợp với nhu cầu của người học và thị trường lao động; liên hệ mời giảng viên thỉnh giảng, tổ chức đi thực tế, tham quan, thực tập cho sinh viên; kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy để thanh toán giờ giảng dạy và các hoạt động phục vụ giảng dạy cho giảng viên;

15. Phối hợp với phòng Thanh tra đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, quy chế đào tạo, thực hiện quy định chế độ làm việc của giảng viên. Xử lý học vụ, xét tốt nghiệp cho học viên, sinh viên các hình thức và trình độ đào tạo;

16. Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường kiểm tra đánh giá, tổ chức thi/ xét tuyển sinh, tổ chức thi/xét tốt nghiệp, in, cấp phát bằng, tổng kết công tác giảng dạy và học tập cho tất cả các bậc học vừa làm vừa học tại Trường và tại các cơ sở liên kết đào tạo;

17. Chủ động phối hợp với các cơ sở, các địa phương xây dựng phương án mở các lớp liên kết đào tạo trình Lãnh đạo Trường phê duyệt để thực hiện

18. Chủ trì các báo cáo về công tác đào tạo của các hệ;

19. Tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của Nhà trường; các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo;

20. Tổ chức tư vấn về học tập, là đầu mối liên hệ với các doanh nghiệp và phối hợp với các khoa quản lý và đưa sinh viên đi thực tập trong và ngoài nước nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên

21. Tổ chức phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để liên kết đào tạo, đưa sinh viên đi du học… theo quy định của Nhà trường và pháp luật. Tăng cường thông tin hai chiều giữa Nhà trường với các đơn vị trong và ngoài Trường về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực tham gia du học và thực hiện tuyển sinh để tổ chức đào tạo và giới thiệu dụ học; giúp các đơn vị có nhu cầu tuyển sinh du học lựa chọn được người học phù hợp khi có chủ trương của Nhà trường.

22. Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị về tư vấn và tổ chức du học hoặc trao đổi sinh viên. Thực hiện các thủ tục giúp sinh viên đi du học hoặc trao đổi sinh viên.

23. Trưởng phòng Đào tạo hoặc người được Trưởng phòng Đào tạo đề xuất (được Lãnh đạo Trường đồng ý) là Ủy viên thường trực kiêm Trưởng ban thư ký Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp và các hội đồng khác theo quy định hiện hành.

24. Chủ trì chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng về tuyển sinh, xét học vụ, tốt nghiệp cho các hình thức và trình độ Đào tạo.  

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.