Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2019 - 2020
27/04/2020 02:00
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2019 - 2020
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2019 - 2020

Nguồn: Phòng Đào tạo