Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên ĐH, CĐ, CĐN
16/04/2020 04:54
Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên ĐH, CĐ, CĐN
Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên ĐH, CĐ, CĐN

THÔNG BÁO VỀ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC,

CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ

I. ĐẠI HỌC

TT

Khóa

Thời gian tốt nghiệp

Hồ sơ tốt nghiệp đã có

Ghi chú

1

Đại học khóa 08, khóa 09, khóa 10

Học kỳ I (2019-2020)

Tháng 02/2020

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

 

2

Đại học khóa 08, khóa 09, khóa 10

Học kỳ hè (2018-2019)

Tháng 9/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

3

Đại học khóa 09, khóa 10

Học kỳ II (2018-2019)

Tháng 5/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

4

Đại học khóa 08, khóa 09

Học kỳ I (2018-2019)

Tháng 3/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

5

Đại học khóa 07, khóa 08, khóa 09

Học kỳ hè (2017-2018)

Tháng 9/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

6

Đại học khóa 08, khóa 09

Học kỳ II (2017-2018)

Tháng 6/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

7

Đại học khóa 07, khóa 08

Học kỳ I (2017-2018)

Tháng 3/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

 

II. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

TT

Khóa

Thời gian tốt nghiệp

Hồ sơ tốt nghiệp đã có

Ghi chú

1

Đại học liên thông khóa 10, khóa 11

Học kỳ I (2019-2020)

Tháng 02/2020

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

 

2

Đại học liên thông khóa  09, khóa 10, khóa 11

Học kỳ hè (2018-2019)

Tháng 9/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

3

Đại học liên thông khóa 08, khóa 09

Học kỳ II (2018-2019)

Tháng 5/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

4

Đại học liên thông khóa 08, khóa 09, khóa 10

Học kỳ I (2018-2019)

Tháng 3/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

5

Đại học liên thông khóa 07, khóa 08, khóa 09

Học kỳ hè (2017-2018)

Tháng 9/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

6

Đại học liên thông khóa 08, khóa 09

Học kỳ II (2017-2018)

Tháng 6/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

7

Đại học liên thông khóa 08, khóa 09

Học kỳ I (2017-2018)

Tháng 3/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận TN tạm thời

- Bằng tốt nghiệp

 

III. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT

Khóa

Thời gian tốt nghiệp

Hồ sơ tốt nghiệp đã có

Ghi chú

1

Cao đẳng Khóa 41, 42, 43

HK 1 (2019-2020),

Đợt xét T2/2020

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

* Chưa có bằng

 

2

Cao đẳng Khóa 40, 41, 42

Xét bổ sung,

đợt xét T9/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

3

Cao đẳng Khóa 43_ CNTT

HK 2 (2018-2019),

Đợt xét T7/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

4

Cao đẳng Khóa 40, 41, 42

HK 2 (2018-2019),

Đợt xét T5/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

5

Cao đẳng Khóa 39, 40, 41

HK 1 (2018-2019),

Đợt xét T3/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

6

Cao đẳng Khóa 39, 40, 41

Xét bổ sung,

đợt xét T9/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

7

Cao đẳng Khóa 39, 40, 41

HK 2 (2017-2018),

Đợt xét T6/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

8

Cao đẳng Khóa 38, 39, 40

HK 1 (2017-2018),

Đợt xét T3/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

IV. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

TT

Khóa

Thời gian tốt nghiệp

Hồ sơ tốt nghiệp đã có

Ghi chú

1

Khóa 44, 45

HK 1 (2019-2020),

Đợt xét 2/2020

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

* Chưa có bằng

 

2

Khóa 45

HK 2 (2018-2019),

Đợt xét 9/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

3

Khóa 45

HK 2 (2018-2019),

Đợt xét 7/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

4

Khóa 44

HK 1 (2018-2019),

Đợt xét 5/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

5

Khóa 44

HK 1 (2018-2019),

Đợt xét 4/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

6

Khóa 44

HK 1 (2018-2019),

Đợt xét 4/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

7

Khóa 44

HK 1 (2018-2019),

Đợt xét 3/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

8

Khóa 44

HK 1 (2018-2019),

Đợt xét 3/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

9

Khóa 44

Đợt xét 11/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

V. CAO ĐẲNG NGHỀ

TT

Khóa

Thời gian tốt nghiệp

Hồ sơ tốt nghiệp đã có

Ghi chú

1

CĐN K10

Đợt thi 9/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

2

CĐN K9

Đợt thi 9/2018

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

3

CĐN K8

Đợt thi 9/2017

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 


Phòng Đào tạo