Đổi mới quản trị trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong điều kiện tự chủ
16/04/2020 10:14
Đổi mới quản trị trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong điều kiện tự chủ
Đổi mới quản trị trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong điều kiện tự chủ

TS. Phạm Hữu Truyền - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh